Aan de volgende sleufvereisten is niet voldaan

By Guest

Reflecteert op methodische wijze en werkt aan de eigen professionele identiteit en persoonlijke ontwikkeling op grond waarvan de student tevens diens geschiktheid voor de opleiding en beroep kan inschatten. Niet voldaan. Beoordeling reflectie Binnenschools. Voldaan . Niet voldaan Eventuele aandachtspunten volgende periode. (hierna

Indien niet is voldaan aan de primaire oorsprongsregel geven de residuele regels op de hoofdstukken en de aantekeningen aan op welke wijze de oorsprong van een product kan worden bepaald. Toepassen bijlage 22-01 GVo. DWU. Bij het raadplegen en toepassen van bijlage 22-01 GVo. 16. Aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Net als dat de inbreng van de Wikimediagemeenschap essentieel is voor de groei en het onderhoud van de projecten, zijn wij van mening dat de inbreng van de gemeenschap essentieel is om met deze Gebruiksvoorwaarden onze gebruikers goed te bedienen. Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunstregime bescheiden woning of bouwgrond voor een bescheiden woning te kunnen genieten: 1. De belangrijkste voorwaarde is de hoogte van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen ((opent in nieuw venster)) (KI) van de woning en de eventuele aangekochte gebouwen en gronden die er belang dat ook hier voldoende invulling aan is gegeven. Is de BPV wel begonnen, maar kan deze niet worden afgerond, dan geldt het volgende: • Stap 1: Bekijk als onderwijsteam in hoeverre de student de leerdoelen van de BPV heeft behaald. Is het antwoord ‘ja’, ook al is niet volledig aan de uren voldaan, dan kan de BPV als

Schulden uit de bestemming van het resultaat tot op het moment waarop: hetzij de belastingschuld ontstaat (de begunstigde vennootschap heeft haar deelneming van 25 % niet ten minste één jaar behouden); hetzij is voldaan aan de voornoemde voorwaarde en het dividendsaldo aan de begunstigde vennootschap moet worden gestort.

Bij recidivisme binnen de 5 jaar (niet voldaan aan de vanggewasverplichting of een equivalente maatregel) bedraagt de boete 1000 euro vermenigvuldigd met ‘1 + het aantal keer dat de landbouwer in de 5 voorgaande jaren een boete opgelegd kreeg voor het niet-naleven van de vanggewasverplichting of een equivalente maatregel’, en vermenigvuldigd Art. 12. In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, 2°, wordt de volgende zin toegevoegd: “Uit die beschrijving blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 31, §1.”; 2° in paragraaf 2, 3°, wordt de zinsnede “de deskundige bedoeld in artikel 31, §1,

de oppervlakte niet meer dan 150 m 2; 2. een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel 18, onder a, dat niet voldoet aan de in dat subonderdeel genoemd eisen, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: a. niet hoger dan 5 m, en. b. de oppervlakte niet meer dan 50 m²; 3.

Als aan geen van de voorwaarden in stap 3 wordt voldaan, kan Office 365 niet bepalen of het bericht dat vanuit uw on-premises omgeving is verzonden, eigendom is van uw organisatie. Als u hybride implementaties gebruikt, moet u daarom ervoor zorgen dat u aan een van de voorwaarden van stap 3 voldoet.

Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, kan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, beslissen om over de gewijzigde vergunningsaanvraag een openbaar onderzoek te organiseren. In voorkomend geval wint ze het advies van de omgevingsvergunningscommissie, vermeld in artikel 16, § 1, of de adviezen, vermeld in artikel 59, alsnog, dan wel een tweede keer in.

De SOM.ALS formule wordt gebruikt om getallen in een kolom bij elkaar op te tellen wanneer in een andere kolom aan een specifieke voorwaarde wordt voldaan. Ik heb een voorbeeld gemaakt waarin verschillende fruitsoorten –en rassen zijn opgenomen en de daarbij behorende jaaromzet. Als ze aan de EXCLUDE-voorwaarden voldoen, worden ze niet aan de doelgroep toegevoegd. Bekijk voorbeelden van hoe u dit gedeelte van het hulpprogramma voor het maken van doelgroepen gebruikt . Lidmaatschapsduur: Geef het aantal dagen op dat gebruikers in de doelgroep blijven (1-540). Via dit formulier kun je een plan van aanpak insturen voor doorstroomlocaties.Het maximum van 30 bezoekers binnen en/of 40 bezoekers buiten is niet van toepassing op zogenoemde doorstroomlocatie, mits er per locatie het maximum aantal bezoekers tegelijk wordt toegelaten dat door de veiligheidsregio, na overleg met de betrokken organisatie, voor die locatie, rekening houdend met de oppervlakte Wanneer u de optie niet bezorgen vóór het uitstellen van de bezorging van een e-mailbericht van Microsoft Office Outlook inschakelt, wordt het bericht mogelijk niet op de geplande tijd geleverd. Oorzaak. Dit probleem kan zich voordoen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Outlook wordt uitgevoerd in de Exchange-modus met cache.

Acceptabel bewijs dat je aan de verplichting voldoet is een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat volledig aan alle eisen uit de norm is voldaan. Als blijkt dat de website of app nog niet volledig voldoet, dan moet per afwijking in de toegankelijkheidsverklaring worden aangegeven wat de oorzaak, het gevolg, het alternatief, de te nemen maatregel

van 300 euro op voorwaarde dat aan de eis voor de E-peilpremie voldaan is. • De zonneboiler wordt geplaatst door een aannemer. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste zonneboiler. • Voeg volgende documenten bij je premieaanvraag: • een kopie van je facturen. De volgende gegevens moeten hierop · Giftigheid voor de voortplanting Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. · STOT bij eenmalige blootstelling Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. · STOT bij herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. is vergunbaar als aan al de volgende voorwaarden voldaan is: de kantoorfunctie is niet groter dan 100 vierkante meter; het woongedeelte is groter dan het kantoorgedeelte; Woning, met inbegrip van woningbijgebouwen, voorzien van toeristische logies (bed&breakfast, vakantiewoning in bijgebouw, gastenkamers, …) is vergunbaar als aan al de Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: Antwoord was groter dan of gelijk aan 'zelden (~10% van de totale contacttijd)' bij vraag'8 [wv]' (Hoe vaak gebruikt u de volgende werkvormen tijdens contactmomenten? (De som van de percentages is niet noodzakelijk gelijk aan 100%. Verschillende